Obchodné podmienky

ARNO-OBUV.sk

Obchodné podmienkyobchodnej spolocnosti

 

Ing. Jirí Ondra – ARNO

sídlom Lázenská 329, 763 14  Zlín
Česká Republika
 

IC: 14655365, DIC: CZ460412431

 

Zapísané na Úrade mesta Zlína – živnostenskom úrade ako orgáne vecne a miestne príslušnom podla § 3 zákona c. 570/1991 Sb. o živnostenských úradoch, na základe ohlásení volnej živnosti podla § 74 odst. 1 zákona c. 455/1991 Sb. a podla § 46 zákona c. 71/67 Sb vydalo živnostenský list fyzickej osobe dna 17.9.1992 pod spisovou znackou: ZL - L/c. j. 2406 /92-F

Korešpondencná adresa pre dorucovaný tovar, reklamáciu, písomnosti a dalších dokumentov, alebo zásielok je:

ARNO obuv
Lázně 490
763 14  Zlín
Czech Republic

Možno tiež využiť Zásielkovňu/Packeta zberné miesta s kódom: 99072557
Za využitie tejto služby Vám bude účtované 2,- €
(neplatí sa ihneď, bude strhnuté neskôr z vrátenej čiastky)

Kontaktné telefónne císlo slúžiace ako zákaznícka linka: +420 577 915 036 (v dobe od 9 – 17 hod) alebo mail: arnoobuv@gmail.com

 

 1. Úvodné ustanovenie
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (dalej len „obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese  www.arno-obuv.sk (dalej len „e-shop“). Podmienky bližšie vymedzujú a upresnujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
 2. Všetky zmluvné vztahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Ceské republiky. Obzvlášt zákonom c. 89/2012 Sb., obcianskym zákonníkom, v platnom znení (dalej len „NOZ“)
 3. Obchodné podmienky sa nevztahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpit tovar od predávajúceho, je právnickou osobou ci fyzickou osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikatelskej cinnosti, alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.
 4. Odchylné ustanovenia od obchodných podmienok je možné zjednat v kúpnej zmluve. Odchylné dohody v kúpnej zmluve majú prednost pred ustanovenými obchodnými podmienkami
 5. Ustanovenie obchodných podmienok sú neoddelitelnou súcastou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v ceskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavriet v ceskom jazyku, alebo v inom jazyku, ak sa na tom kupujúci s predávajúcim vopred výslovne dohodnú.
 6. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu v priebehu objednania tovaru. Je tak po celú dobu návštevy webového rozhrania obchodu umožnená ich archivácia, reprodukcia, uchovanie a opakované zobrazenie kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie a zaväzuje sa v príbehu objednania tovaru obchodné podmienky u seba uchovat pre neskoršie opakované zobrazenie.

 

 1. Kúpna zmluva
 1. Zmluvný vztah medzi predávajúcim a kupujúcim je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou, ktorej súcastou sú aj tieto obchodné podmienky.
 2. Ponuka k uzavretiu kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na internetovom rozhraní obchodu, kúpna zmluva vzniká dorucením kupujúcim v rámci e-shopu riadne vyplnená, potvrdená a odoslaná objednávka predávajúcemu (dalej iba „objednávka“)
 3. Uzavretie kúpnej zmluvy bez zjednania všetkých jej náležitostí stanovených NOZ je v zmysle ustanovenia § 1726 NOZ vylúcené. Predávajúci dalej v súlade s ustanovením § 1740 odst. 3) NOZ vylucuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.
 4. Predávajúci je povinný neodkladne kupujúcemu potvrdit obdržanie jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke. Súcasne je predávajúci povinný zaslat kupujúcemu znenie týchto obchodných podmienok.
 5. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok odovzdat tovar kupujúcemu a umožnit mu nadobudnút vlastnícke právo k tovaru, kupujúcemu vzniká záväzok tovar prevziat a zaplatit predávajúcemu kúpnu cenu.
 6. Uzatvorením Kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý toho, že tieto obchodné podmienky tvoria neoddelitelnú súcast kúpnej zmluvy, a že sa s týmito obchodnými podmienkami detailne zoznámil. Na tieto obchodné podmienky bol kupujúci dostatocným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnost sa s nimi v plnom znení zoznámit.

 

 1. Špecifikácia tovaru a ceny tovaru
 1. Prezentácia tovaru a služieb umiestnených na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavriet kúpnu zmluvu ohladom tohoto tovaru.
 2. Oznacenie a názov tovaru vrátane popisu jeho hlavných vlastností je pri každom tovare uvedený priamo vo webovom rozhraní e-shopu.
 3. Webové rozhranie e-shopu obsahuje taktiež informácie o cene tovaru a to vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Za podmienok stanovených v týchto obchodných podmienkach bude predávajúci úctovat kupujúcemu nad rámec ceny tovaru náklady na dodanie tovaru kupujúcemu.
 4. Kúpna cena tovaru bude dohodnutá v každej kúpne zmluve s tým, že výška takej kúpnej ceny bude odpovedat kúpnej cene príslušného tovaru uvedeného v e-shope v dobe odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne menit s tým, že na už uzavretú kúpnu zmluvu nebude mat takáto zmena ceny vplyv.

 

 1. Platobné podmienky
 1. Spôsob úhrady kúpnej ceny bude dojednaná v kúpnej zmluve, a to v nadväznosti na volbu kupujúceho ucinenou v jeho objednávke, kedy kupujúci má možnost volby z týchto variant:

a)    platba dobierkou pri dodaní tovaru - kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti (prípadne platobnou kartou kuriérovi prepravnej služby) pri prevzatí zásielky k rukám prepravcom povereným dodaním tovaru. Úhrada kúpnej ceny je podmienkou predania tovaru.

b)    platba vopred prevodom na bankový úcet císlo IBAN SK34 8330 0000 0023 0038 4842 (2300384842/8330) vedený u spolocnosti FIO a.s. dalej iba „úcet predávajúceho“ - kúpna cena bude uhradená predávajúcemu bezhotovostným platobným stykom SEPA (bez poplatkov) v mene EUR, SWIFT kód FIOBCZPPXXX. Kedy sa kupujúci zaväzuje pri platbe použit uvedený variabilný symbol platby. Záväzok kupujúceho uhradit kúpnu cenu je splnený v okamžiku pripísania príslušnej ciastky na úcet predávajúceho.

c)    platba v hotovosti na prevádzke predávajúceho na adrese Lázne 490, 763 14 Zlín – Kostelec, Czech Republic v otváracej dobe: pondelok až piatok 9 – 17 a v sobotu od 9 – 12 hodín.

 1. Predávajúci je oprávnený v prípadoch, ktoré sám vyhodnotí napríklad na základe priebehu minulých objednávok a platobných schopnosti, požadovat platbu vopred aj pri objednávkach, kde kupujúci vybral inú formu úhrady kúpnej ceny.
 2. Prípadné zlavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovat.
 3. V prípade platby v hotovosti ci v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Splatnost pri platby na úcet vopred je stanovená na dva týždne. Po uplynutí tejto lehoty, ak nebude dostatocne dokázané zo strany kupujúceho prevod financných prostriedkov, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpit a vrátit predmetný tovar spät do predaja pre dalších kupujúcich.
 1. Podmienky dodania a prepravy
 1. Tovar bude kupujúcemu dorucené na dodaciu adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke cez webové rozhranie obchodu, a to prostredníctvom prepravcu, ktorého kupujúci vyberie v rámci svojej objednávky, pricom má na výber z týchto možností:
  1. GLS - kuriérska služba s doručením na dodaciu adresu do 1-2 dni. Minimálne 3 pokusy o doručenie, úložná doba v depe po nedoručenie 7 dní (možno zadarmo predĺžiť)
  2. Zasielkovna/Packeta.sk – nejlevnější varianta - téměř 2585 výdejních míst po celém Slovensku
  3. Slovenská pošta, s. p. – dodanie Slovenské pošty zvycajne 1-2 dni, si balík po nezastižení na pošte nechat uložit. Štandardné skladovacie obdobie je 18 dní.
  4. UPS/SPS – kuriérska služba s dorucením na dodaciu adresu s garanciou do 1-2 dni. Minimálne 3 pokusy o dorucenie, úložná doba v depe po nedorucenie 7 dní (možno zadarmo predlžit)
 2. Tovar bude kupujúcemu dorucene najneskôr do 5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy, pokial nebude predávajúci schopený zaistit dorucenie v stanovenej lehote, alebo ak bude dorucenie vyžadovat dohodu s kupujúcim, bude predávajúci kupujúceho co najskôr kontaktovat e-mailom alebo telefonicky na kontaktné údaje, ktoré kupujúci uviedol pri objednávke.
 3. V prípade viacpoložkovej objednávky bude objednávka zabalená do spolceného balíka, ktorý následne bude dorucený. Náklady na dodanie tovaru objednaného v rámci jednej objednávky sú nezávislé na pocte objednaných kusov (položiek). Pokial niektorá z objednaných položiek nebude skladom a bude vyžadovat naskladnenie predávajúcemu, bude predávajúci kupujúceho kontaktovat s požiadavkou na dohodu ohladne dorucenia tovarov dohromady s neskorším dátumom dodania alebo dorucenie tovaru, ktoré je skladom zvlášt a dodatocného dorucenia tovaru, ktoré nebolo v dobe odoslania prvej casti zásielky k dispozícii. V takom prípade môže predávajúci nárokovat od kupujúceho úhradu dodatocných nákladov, nad rámec pôvodne uzatvorenej kúpnej zmluve, spojených s odoslaním dodatocnej zásielky kupujúcemu.
 4. Náklady na zabalenie a dodanie tovaru sa riadi nasledujúcim prehladom v závislosti na zvolenej platbe a dorucovacej službe. Pri objednávkach s hodnotou nad 64,- € sú všetky volby dorucenia zdarma. Pri objednávkach s nižšou celkovou hodnotou platia nasledujúce ceny:
  1. GLS - platba na dobierku pri prevzatí alebo platba vopred  6,44 €
  2. Zasielkovňa/Packeta.sk platba na dobierku hotově alebo kartou pri prevzatí 4,84 €
  3. Slovenská pošta, a. s. platba na dobierku pri prevzatí 7,33 €
  4. Slovenská pošta, a. s. platba vopred na bankový úcet 7,33 €
  5. UPS/SPS platba na dobierku, alebo platobnou kartou pri prevzatí 7,33 €
  6. UPS/SPS platba vopred na bankový úcet 7,33 €
 5. Predávajúci poskytne vybranému prepravcovi osobné údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru v rozsahu: meno, priezvisko, dodacia adresa, telefón a e-mail.
 6. Predávajúci tovar pred jeho dodaním zabalí a oznací spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve prípadne spôsobom obvyklým, zodpovedajúcim dohodnutému spôsobu dodania a užívania s ohladom na požiadavky prepravcu.
 7. Ak to vyžaduje povaha tovaru alebo urcuje ak takúto povinnost výslovne príslušná kogentnou právna norma, je predávajúci povinný ako súcast dodávky dodat kupujúcemu takúto dokumentáciu a doklady vztahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
 8. Ak je predávajúci podla kúpnej zmluvy povinný dodat tovar na miesto urcené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziat tovar pri dorucení.
 9. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar dorucovat opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradit náklady spojené s opakovaným dorucovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dorucenia.
 10. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovat neporušenost obalov tovaru a v prípade akýchkolvek závad toto bezodkladne oznámit prepravcovi. V prípade zistenia porúcania obalu svedciaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziat.
 11. Dalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upravit osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 1. Ustanovenia tohto clánku císlo VI. obchodných podmienok sa vztahujú výhradne na kupujúceho, ktorý je spotrebitelom predmetného tovaru.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že podla ustanovenia § 1837 Obcianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpit od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podla priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebitel z obalu vynal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátit a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo pocítacového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
 3. Ak sa nejedná o prípad uvedený v clánku 2 tohto odseku alebo o iný prípad, ked nemožno od kúpnej zmluvy odstúpit, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 NOZ právo od kúpnej zmluvy odstúpit a to do štrnástich dní od prevzatia tovaru, pricom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekolko druhov tovaru alebo dodanie niekolkých castí, beží táto lehota odo dna prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byt predávajúcemu odoslaný v lehote 14 dní od dodania poslednej položky z objednávky. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využit vzorové tlacivo poskytovaný predávajúcim , ktorý tvorí prílohu obchodnej podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslat okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho arnoobuv@gmail.com.
 4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podla cl. VI./3 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od zaciatku ruší. Spotrebitel zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytocného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar v originálnom obale, ktorý od neho dostal. Spotrebitel však musí mat na vedomie, že originálny obal , ktorý je súcastou tovaru nemôže použit ako obal prepravný . Ako prepravný obal je nutné použit inú krabicu prípadne fóliu alebo baliaci papier, ktorý je možné polepit páskami pre spevnenie a opatrit adresnom štítkom. Náklady na vrátenie predmetného tovaru predávajúcemu nesie v takom prípade spotrebitel . Kupujúci sa zaväzuje, že pošle spätnú zásielku ako balík bez dobierky . Pokial bude vrátený tovar na dobierku. Predávajúci zásielku neprevezme.
 5. Ak odstúpi spotrebitel od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytocného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od obdržania vráteného tovaru, všetky penažné prostriedky spolu s nákladmi na dodanie tovaru, ktorý od neho na základe kúpnej zmluvy prijal. Predávajúci vráti spotrebitelovi penažné prostriedky prioritne bezhotovostným prevodom na bankový úcet. Spotrebitel uvedie císlo úctu pri vrátení tovaru na formulár poskytovaný predávajúcim, prípadne elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho arnoobuv@gmail.com . Ak spotrebitel z nejakého dôvodu preferuje iný spôsob vrátenia ciastky za vrátený tovar, je nutné sa na tom s predávajúcim vopred dohodnút, súcasne spotrebitel musí rešpektovat zníženie vrátenej sumy o náklady na zaslanie financnej hotovosti iným spôsobom než je najlacnejší variant vrátenie teda bankovým prevodom.
 6. Predávajúci nie je povinný vrátit prijaté penažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti.
 7. Spotrebitel zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty takéhoto tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladat s ohladom na jeho povahu a vlastnosti.
 8. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne zapocítat proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 9. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykolvek od kúpnej zmluvy odstúpit. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu vynaložené financné prostriedky - kúpnu cenu bez zbytocného odkladu a to bezhotovostne na úcet urcený kupujúcim.
 10. V súlade s príslušným ustanovením NOZ oznamuje predávajúci spotrebitelovi, že spotrebitel je oprávnený (nie však povinný) využit pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle tohto clánku obchodných podmienok vzorový formulár, ktorý je súcastou obchodných podmienok.

 

 1. Nároky z vád tovaru
 1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v množstve, akosti a prevedení, ako je dohodnuté v kúpnej zmluve. Ak nie sú akost a prevedenie dojednané, plní predávajúci v akosti a prevedení vhodných pre úcel zrejmý z kúpnej zmluvy; inak pre úcel obvyklý.
 2. Nároky kupujúceho z vád tovaru (vrátane spôsobu vybavenia reklamácie) sa riadi príslušnými ustanoveniami NOZ (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ)
 3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v case ked kupujúci tovar prevzal:
 1.   má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak rokovania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci ocakával vzhladom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 2.   sa hodí k úcelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 3.   tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akost alebo prevedenie urcené podla dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 4.   je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
 5.   vyhovuje požiadavkám právnych predpisov
 1. Ustanovenia uvedené v clánku 3. obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 2. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatnit právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 3. Práva z chybného plnenia uplatnuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohladom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje čas, kedy predávajúci dostal od kupujúceho telefonicky, písomne alebo emailom oznámenie o tom, že chce uplatniť reklamáciu. Následne predávajúci vyhodnotí, či bude nutné tovar zaslať na posúdenie či opravu alebo postačí fotografie reklamovanej vady.
 4. Bližšie podmienky zodpovednosti predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ako aj spôsob uplatnenia reklamácie, reklamacné lehoty, nároky kupujúceho z vád tovaru, sú detailne upravené v reklamacnom poriadku predávajúceho (dalej len "reklamacný poriadok"), ktorý je dostupný vo webovom rozhraní internetového obchodu. V tomto reklamacnom poriadku sú tiež detailnejšie upravené nároky kupujúceho, ktorý je spotrebitelom, za vady tovaru. Uzatvorením poriadku sú tiež detailnejšie upravené nároky kupujúceho, ktorý je spotrebitelom, z chýb tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s týmto reklamacným poriadkom pred uzatvorením kúpnej zmluvy detailne zoznámil. Na tento reklamacný poriadok bol kupujúci dostatocným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnost sa s nimi v plnom znení zoznámit.

 

 1. Dalšie práva a povinnosti zmluvných strán
 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Predávajúci nie je vo vztahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) NOZ.
 3. Vybavovania stažností spotrebitelov zaistuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy arnoobuv@gmail.com. Informáciu o vybavenie stažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho alebo telefonicky.
 4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Ceská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohlad nad dodržiavaním zákona c. 634/1992 Sb., O ochrane spotrebitela v znení neskorších predpisov.
 5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpecenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 NOZ

 

 1. Ochrana osobných údajov
 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v súlade s nasledujúcimi zákonmi a predpismi:

- nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ciže GDPR) dalej len "Nariadenie".
- Zákon o ochrane osobných údajov c. 101/2000 Sb.,
- Zákon o niektorých službách informacnej spolocnosti c. 480/2004 Sb.,
- Zákon c. 563/1991 Sb., O úctovníctve v znení neskorších predpisov, zákon c. 89/2012 Sb., Obciansky zákonník, zákon c. 634/1992 Sb., O ochrane spotrebitela, prípadne v súlade s dalšími právnymi predpismi.

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že vynakladá maximálne úsilie pre zabezpecenie všetkých osobných údajov.
 2. Predávajúci Spracovávané osobné údaje, ktoré mu kupujúci oznámia podla realizácie nákupu: meno a priezvisko, dodacia a fakturacná adresa, telefónne císlo, adresa e-mail. Ak je objednávka na firmu tak aj identifikacné císlo, danové identifikacné císlo (dalej spolocne všetko len ako " osobné údaje ")
 3. Predávajúci dalej plní svoju informacné povinnosti voci zákazníkovi s ohladom na GDPR na internetových stránkach https://www.arno.cz/ochrana-osobnich-udaju alebo stiahnutie tu
 4. Predávajúci eviduje osobné údaje na základe plnenia zmluvy, oprávneného záujmu alebo s Vašim súhlasom.
 5. Kupujúci má právo požadovat informáciu o tom aké údaje o nem Predávajúci spracováva, dalej požadovat opravu osobných údajov, požadovat vymazanie osobných údajov, podat stažnost písomne na email: arnoobuv@gmail.com alebo na kontaktnú adresu predajcu, podat stažnost na Úrad pre ochranu osobných údajov www.UOOU.cz
 6. Kupujúci je informovaný ohladne ukladanie tzv. cookies na jeho pocítac. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonat a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plnit, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na pocítac kupujúceho, muža kupujúci súhlas podla predchádzajúcej vety kedykolvek odvolat. Kupujúci má kedykolvek možnost zakázat spracovávanie cookies na webových stránkach, a to prostredníctvom nastavenia webového prehliadaca kupujúceho .
 7. Predávajúci je registrovaný ako spracovatel osobných údajov u ÚOOÚ a to pod registracným císlom: 00046055

 

 1. Mimosúdne vybavovaní stažností spotrebitelov
 1. Mimosúdne riešenie spotrebitelských sporov (ADR) z kúpnej zmluvy je zo zákona príslušnej slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2. Internetová adresa: http://www.coi.cz . Pravidlá vrátane webového formuláru na zacatie konania o mimosúdnom riešení spotrebitelských sporov a dalšie súvisiace informácie nájdete na adrese: https://adr.coi.cz .
 2. Dalšie spôsoby riešenia mimosúdneho sporu (ADR) je cez bezplatnú pomoc v sporoch Európske spotrebitelské centrum CR na adrese http://www.evropskyspotrebitel.cz kde sa dozviete všetky potrebné informácie s odkazom na využitie platformy ODR teda mimosúdneho riešenia sporu on-line, na adrese http://ec.europa.eu/ odr .

 

 1. Záverecné ustanovenia
 1. Kúpnu zmluvu možno uzavriet v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokial to nebude dôvodom nemožnosti jej uzavretia.
 2. Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky kedykolvek zmenit. Pre konkrétne kúpnu zmluvu sú však obchodné podmienky platné v znení úcinnom ku dnu uzavretia danej kúpnej zmluvy.
 3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 4. Príloha obchodných podmienok tvori vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 5. Kontaktné údaje predávajúceho a adresa pre dorucovanie: ARNO obuv, Lázně 490, 763 14 Zlín, Czech Republic adresa elektronickej pošty: arnoobuv@gmail.com , telefón: +420 577 915 036
 6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 12. 7. 2023

 

 

 

verzia obchodných podmienok:

Obchodné podmienky (7.9.2023-súčastnosť) zde
Obchodné podmienky (12.7.2023-6.9.2023) zde
Obchodné podmienky (3.3.2023-11.7.2023) zde
Obchodné podmienky (21.6.2022-2.3.2023) zde
Obchodné podmienky (3.2.2021-20.6.2022) zde
Obchodné podmienky (4.1.2021-2.2.2021) zde
Obchodné podmienky (30.9.2020-3.1.2021) zde
Obchodné podmienky (25.5.2018-29.9.2020) zde
Obchodné podmienky (31.12.2017-24.5.2018) zde
Obchodné podmienky (4.9.2017-30.12.2017) zde
Obchodné podmienky (9.4.2017-4.9.2017) zde
Obchodné podmienky (3.3.2017-8.4.2017) zde
Obchodné podmienky (1.8.2016-2.3.2017) zde