Reklamačný poriadok firmy ARNO

Reklamačný poriadok - často kladené otázky:

 

1. Čo je možné reklamovať?

Reklamovať je možné vadu materiálu prípadne vadu vzniknutú chybnou technológiou výroby . Za vadu nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, popr. nesprávneho zásahu.

2. Nejčastější vady způsobené zákazníkem

Na také chyby sa reklamácia nevzťahuje.

a) roztrhnutý golier - ak je obuv na šnurovanie, je nutné topánky pre vyzutí vždy rozešněrovat. Pri obúvaní aj vyzúvanie zašněrované obuvi môže dôjsť k roztrhnutiu goliera.
b) odtrhnutá podošva v päte - keď si pri vyzúvaní přišlapujeme podošva v pätovej časti, potom pri nadmernom zaťažení môže dôjsť k odtrhnutiu podošvy od zvršku (takú vadu bežne riešia lokálne opravár)
c) rozodratie podšívka v päte - ak si obuv zvolíte väčšiu veľkosť ako je nutné, alebo keď chodíte v obuvi, ktorá nie je správne zašněrovaná, môže dôjsť k rozodratie podšívky v pätovej časti. To je spôsobené trením uvoľnené päty, ktorá v topánke nie je dostatočne fixovaná.

3. Ako je možné obuv reklamovať?

Topánky je možné reklamovať doručením oznámenia o reklamácii telefonicky alebo mailom. Následne vyhodnotíme či bude nutné predmetný tovar poslať s dokladom o zakúpení do našej prevádzky:

ARNO obuv
Lázně 490
763 14 Zlín
Czech Repulic

alebo 

Možno tiež využiť Zásielkovňu/Packeta zberné miesta s kódom: 99072557
Za využitie tejto služby Vám bude účtované 2,- €

(neplatí sa ihneď, bude strhnuté neskôr z vrátenej čiastky)

Nezabudnite zaslať tovar riadne vyčistené, vysušené a podľa zásad všeobecnej hygieny . Do balíčka nám pripíšte akú chybu reklamujete , a súčasne pre urýchlenie nám napíšte e-mail na našu adresu: arnoobuv@gmail.com

4. Aká dlhá je reklamačná lehota?

Reklamačný lehota je dlhá 2 roky od dátumu zakúpenia obuvi.

 

Reklamačný poriadok - plné znenie:

Reklamačný poriadok vydaný firmou Ing. Jiří Ondra - ARNO (Kostelec 329, 763 14 Zlín, Česká Republika, IČO: 14655365, DIČ: CZ460412431) (ďalej "predávajúci").

Slúži na zabezpečenie správneho postupu pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií vád spotrebného tovaru. Bol vypracovaný v zmysle zákonov platných v Českej Republike a to najmä č. 89/2012 Zb, Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

 

článok 1:
PRÁVO KUPUJÚCEHO NA REKLAMÁCIU VADNÉHO TOVARU

Ak nie je predávaná vec pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou alebo ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho svoje právo zo zodpovednosti za vady tovaru. Za chybu nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, popr. nesprávneho zásahu.

Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len reklamácia), je vedúci predajne alebo ním poverenej pracovník povinný o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. V prevádzkárni musí byť po celú prevonia dobu prítomný pracovník poverený vybavovaním reklamácií. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená:

  1. bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia,
  2. prípadne v dlhšej lehote, na ktoré sa môžu predávajúci s kupujúcim dohodnúť.

Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť podľa článku 6 tohto reklamačného poriadku.

Vedúci predajne alebo ním poverený pracovník prijme reklamáciu, ak je tovar riadne vyčistený, vysušený a posúdenie reklamácie nebráni všeobecnej zásady hygieny.

článok 2:
MIESTO PRE UPLATENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci by mal uplatniť reklamáciu najlepšie v predajni, v ktorej bol tovar zakúpený. Kupujúci má však právo uplatniť reklamáciu:

  1. v ktorejkoľvek prevádzke patriacej predávajúcemu, v ktorej je prijatie reklamácie možné, a to s ohľadom na sortiment predávaného tovaru,
  2. v mieste alebo sídle podnikania predávajúceho.

Kupujúci je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn., Že okrem vytknutia vád dokladá aj miesto, cenu tovaru a dobu zakúpenia tovaru, čo preukáže najlepšie predajným dokladom, záručným listom, popr. iným vierohodným spôsobom.

článok 3:
LEHOTA PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, i za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci kupujúcim v záručnej dobe. L Huta pre uplatnenie reklamácie (záručná doba) je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru v predajni. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením rozsahu a podmienok záruky. Ak to umožňuje povaha veci, postačuje miesto záručného listu doklad o zakúpení veci. Právo na reklamáciu tovaru kupujúcemu zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej dobe.

Reklamáciu by mal kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po zistení chyby, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti tovaru, tj. s dobou, počas ktorej pri správnom užívaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania vydržať. Ak sa vybaví reklamácia výmenou chybného tovaru za nové, beží lehota pre uplatnenie reklamácie opätovne od okamihu prevzatia nového tovaru kupujúcim.

článok 4:
ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

V prípade, že tovar pri jeho prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne uviedol tovar do stavu, ktorý kúpnej zmluve zodpovedá, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou, nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí v prípade, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Ak to neodporuje povahe veci, alebo pokiaľ sa nepreukáže opak , rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas prvých šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí tovaru.

článok 5:
ODSTRÁNITEĽNÉ VADY

Za odstrániteľné vady sa považujú také chyby, kedy ich odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita výrobkov a oprava môže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote. Lehota na odstránenie vady nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní, popr. dlhšiu dobu, na ktorej sa predávajúci s kupujúcim dohodli. Posúdenie charakteru vady prislúcha predávajúcemu.

Predávajúci je povinný uviesť bezplatne a bez zbytočného odkladu vec do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, ak nie je to k povahe vady neúmerné , alebo jej opravou. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

Ak ide o odstrániteľnú vadu už použitého tovaru, má kupujúci právo požadovať len bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady, zatiaľ čo predávajúci má povinnosť vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie (reklamačný lístok) o tom, kedy reklamáciu uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

článok 6:
NEODSTRANITEĽNÉ VADY

Za neodstrániteľné vady sa považujú také chyby, ktoré nemožno v stanovenej lehote bezo zvyšku odstrániť a ktoré bránia tomu, aby výrobok mohol byť riadne používaný. Ak ide o neodstrániteľnú chybu, môže kupujúci požadovať:

  1. výmenu tovaru za iný bezchybný,
  2. zrušenie kúpnej zmluvy, (kupujúci vráti vadný tovar a obdrží späť kúpnu cenu).

Ak sa vyskytne na tovare iná neodstrániteľná vada, ktorá nebráni jeho užívaniu, a ak kupujúci nepožaduje výmenu veci, vzniká kupujúcemu právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva ako pri výskyte neodstrániteľných vád má kupujúci aj vtedy, ak sa prejavia na tovare rovnaká odstrániteľná vada i po predchádzajúcich dvoch opravách alebo ak sa vyskytujú na tovare súčasne aspoň tri odstrániteľné vady.

článok 7:
TOVAR PREDÁVANÝ ZA NIŽŠIE CENY

Výrobky, ktoré majú vady (vadné nové výrobky alebo výrobky použité), ktoré nebránia tomu, aby mohlo byť výrobku užívať na určený účel, musia sa predávať len za nižšie ceny. Kupujúceho je nutné upozorniť, že výrobok má vadu a o akú vadu ide, ak to zrejmé už z povahy predaja. Za takéto vady nových alebo použitých výrobkov, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena, predávajúci nezodpovedá. Ak sa vyskytne pri výrobku predávaného za nižšiu cenu skrytá vada, ktorá bráni z funkčného hľadiska užívaniu k danému účelu, má kupujúci právo výrobok reklamovať v súlade s článkami 3, 4, 5 a 6 tohto reklamačného poriadku. Pokiaľ sa vyskytne na výrobku predávanom za nižšiu cenu iná neodstrániteľná vada, ktorá však nebráni v použití k danému účelu, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

Pri použitých veciach je možné skrátiť záručnú dobu na 12 mesiacov za predpokladu, že sa predávajúci takto s kupujúcim dohodne. Predávajúci je potom povinný túto dobu uviesť v doklade o kúpe veci.

Ak bola cena tovaru znížená z dôvodu výpredaja alebo posezónneho dopredaja a ak ide o predaj nového bezchybného tovaru, zodpovedá predávajúci za vady takto predaného tovaru v plnom rozsahu.

článok 8:
RIEŠENIE SPOROV

V sporoch vzniknutých v rámci reklamačného konania rozhoduje súd.

V sporoch vzniknutých v rámci reklamačného konania rozhoduje súd. Je možné využiť aj mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov (ADR) viď Obchodné podmienky.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 1. 2022 v Zlíne.

Bližšie informácie nájdete v obchodných podmienkach

Ing. Jiří Ondra – ARNO
Kostelec 329
763 14 Zlín
Czech Republic