Ochrana osobných údajov firmy ARNO obuv

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

 

 

Vážení zákazníci spoločnosti ARNO,

 
vážime si spokojných klientov a preto zverejňujeme dokument, kde sa dozviete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame o našich zákazníkoch a používateľoch nášho webu. 
Z akého právneho dôvodu dáta spracovávame, za akým účelom, komu niektoré dáta odovzdávame a hlavne aké máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.
 

1. Základné ustanovenia

 
Spoločnosť Ing. Jiří Ondra - ARNO sa riadi nasledujúcimi právnymi predpismi:
- Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov čiže GDPR) ďalej len “Nariadenie”. 
- Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. (ČR),
- Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.(ČR),
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy (ČR).
 
 • Správca osobných údajovIng. Jiří Ondra - ARNO, so sídlom Lázeňská 329, 763 14  Zlín, IČ: 14655365, registrovaná u živnostenského úradu MMZ Č.j.: ZL-L/2406/92-F/ÚO, Ev. č.: 370502-2499 (dále jen “Správce”)
 • Kontaktné údaje a prevádzka Správca sú:
  ARNO obuv, Lázně 490, 763 14  Zlín, Czech Republic
  e-shop: www.arno-obuv.sk, email: arno@arno.cz, telefon: +420 577 915 036
 • Správce nemenoval poverenca pro ochranu osobných údajov
 • Osobními údajmi sa rozumie meno a priezvisko zákazníka, fakturačná a dodacia adresa, telefónne číslo a e-mailový kontakt, prípadne číslo bankového účtu ak dôjde k vráteniu alebo reklamáciu tovaru, ďalej súbory cookies alebo IP adresa
 • .
 

2. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 • Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 • Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plněnie zmluvy
 • Správca spracovává súbory cookies - viac informácií tu tu
 

3. dôvodom spracovanie osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • oprávnený záujem správca na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámeni a newsletterov) podľa čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR v spojení s §7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v pripade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 

4. Účel spracovanie osobných údajov je:

 • Vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť.Prípadne vybavovanie Vašich otázok, dopytov a podnetov..
 • Zasielanie obchodných informácií alebo iných marketingových aktivít
 • Zo strany správcu nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.
 

5. Doba uchovávania údajov:

 • Správca uchováva osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi 
 • V prípade, keď sú osobné údaje uchovávané na základe oprávneného zájmu, uchováva správca osobné údaje po dobu 10 rokov
 • Osobné údaje uchovávané na základe súhlasu správce eviduje po dobu neurčitú, alebo do odvolání tohto súhlasu
 • Po uplynutí doby uschovávanie osobných údajov srávca osobné údaje vymaže, alebo skartuje
 

6. Spracovatelia osobných údajov

Spoločnosti, ktoré pre správcu spracovávajú vybrané osobné údaje
 • Spracovateľské firmy podieľajúce sa na dodanie tovaru a realizáciu fyzických alebo online platieb na základe zmluvy (UPS)
 • Firmy zabezpečujúce prevádzku webových stránok ARNO a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu  
 • Firmy zaisťujúce marketingové služby (Zoznam.sk, Heureka.sk atď.)
 • Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny mimo EÚ
 

7. Práva každého užívateľa

Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na vymazanie osobných údajov  podľa čl. 17 GDPR,
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne na adresu ARNO obuv, Lázně 490, 763 14  Zlín, Czech Republic nebo elektronicky na e-mail arno@arno.cz 
 • ďalej máte právo podať sťažnosť u Úřadu pro ochranu osobních údajů v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov
 

8. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 • Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe
 • Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby
 

9. Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára (najmä pre účely zasielania newsletteru - v každom takomto emaile máte možnosť sa kedykoľvek zo zasielania odhlásiť v spodnej časti emailu, alebo zasielanie formulárov pre nezávislé hodnotenie - Heureka). Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate. Tento súhlas máte možnosť kedykoľvek odvolať

 

V Zlíne dňa 25.5.2018

aktuálne znenie Ochrany osobných údajov na stiahnutie tu